พงศธร บัวคำปัน

พงศธร บัวคำปัน, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากโปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา (ประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี) มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ ขณะนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจารึก ศึกษา คณะโบราณโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พงศธร บัวคำปัน มีความสนใจในวัฒนธรรม ล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอักษรธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอักษรที่เคยเป็นทีนิยมใช้กันทางภาคเหนือ ของไทยในสมัยที่ยังเป็น อาณาจักรล้านนา ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของไทย อ่านเขียน อักษรธรรมล้านาไม่ได้แล้ว นั่นก็เพราะมีการรณรงค์ให้ใช้ตัวอักษรไทยแทนอักษรธรรมล้านนามาตั้งแต่ สมัย รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสท้องถิ่นนิยมเมื่อราว 10 – 15 ปี มานี้ ทำให้พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชียงใหม่ มีการฟื้นฟูการใช้อักษรธรรม ล้านนาให้เห็นปรากฎในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น ป้ายชื่อวัด ป้ายชื่อถนน อักษรบนเสื้อยืด เป็นต้น พงศธร บัวคำปัน จึงมีความสนใจว่า แนวโน้มการใช้ตัวอักษรล้านนาในปัจจุบันนี้จะไปในทิศทางใด ท่ามกลางกระแสการส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นล้านนา ความสนใจอีกประการหนึ่งของพงศธร บัวคำ ปัน คือ การสืบเสาะว่า ต้นกำเนิดของอักษรธรรมล้านนานั้น มาจากไหน ถ้ามาจากอักษรมอญโบราณ ตามที่เชื่อกันแล้ว เราจะอธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปอักษรจากอักษรมอญโบราณมาเป็นรูป อักษร ธรรมล้านนาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างไร

ลำพูน ประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) SAC
ย้อนกลับ