งานประชุม

งานประชุมนี้เป็นเวทีการประเมินกระแสแนวโน้มในอุตสาหรรมการออกแบบตัวอักษร และกระตุ้นให้เกิดการหารือกันระหว่างวิชาชีพจากหลายวงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ รวมถึงผู้สนใจโดยทั่วไปด้วย
GRANSHAN ค้นหาความแตกต่างทางภาษา โลกที่สื่อสารต่างกัน ให้มาพบกัน เชื่อมโยงกันได้ ประกอบไปด้วยวงการนักออกแบบ ผู้วิจัยด้านภาษา และนักออกแบบตัวอักษรจากทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงความงามของภาษานั้น มีมากมายหลายแบบ ที่แสดงออกมาโดยผ่านตัวอักษร โดยเฉพาะเมื่อตัวอักษรหรือภาษามีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ตัวอักษรทำให้เราสัมผัสได้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม รับรู้ได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ภาษาและท้องถิ่นของพวกเขา งานประชุมของ GRANSHAN จึงจะทำให้เรามองเห็นและเข้าใจปรากฎการณ์ของความแตกต่างและหลากหลายในเชิงลึกมากขึ้น


เนื้อหาโดยละเอียด

GRANSHAN Conference Opening Evening @ Brown Sugar, 25.7.2013

6:30 pm - 7:00 pmRegistration
7:00 pm - 8:30 pmBoris KochanWelcoming
 Stefan SagmeisterDesign and Happiness
8:30 pm - 10:00 pmReceptionGRANSHAN Conference Day @ TCDC, Theatre no.5, SFX Cinema, The Emporium, 26.7.2013

10:00 am - 10:30 amRegistration
10:30 am - 12:45 pmBoris KochanWelcoming
 Alberto ManguelConversations with the Dead – The History of Reading
 Gerard UngerLegibility in a modern world, or: How do I orient myself in a world with many languages and scripts?
12:45 pm - 1:45 pmBreak
1:45 pm - 3:30 pmAnuthin WongsunkakongThe missing handbook for designing Thai script –
10 useful things you might want to know before designing Thai
 Robert BringhurstThe Ecosytem of Meaning
3:30 pm - 4:00 pmBreak
4:00 pm - 6:00 pmGerry LeonidasYou make it happen: document demand, typeface supply
 Lars HarmsenSlanted goes Typolyrics – Identity and Culture
 Boris KochanClosing Notes

For the sake of good order we have to point out that there can be updates in timing and line-up in due to external circumstances.
All lectures will be held in English.


ส่วนที่ 1    การอ่านและรับรู้
การอ่านเปิดประตูไปสู่โลกใบใหม่
ไก่หรือไข่? การอ่านหรือชุดอักษร?
ก่อนที่ตัวอักษรจะถือกำเนิดขึ้นมา มนุษย์เราก็รู้จักการอ่านความหมายของฤดูกาล ดวงดาว กระแสน้ำ และร่องรายของเส้นทางต่างๆ แล้ว ปัจจุบันเมื่อเราอ่านข้อความต่างๆ ตอนแรกเราจะรับรู้ จากนั้นจะนึกถึงความหมาย และท้ายที่สุดจะแปลความหมายของสัญลักษณ์ได้ การแปลส่งผลออกมาเป็นเนื้อหา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราต่างเข้าใจตัวอักษร “A” กันดี แต่การตีความภาษาเขียนของแต่ละคนนั้นต่างกันไป ดังนั้นการอ่านจึงเป็นการแปลที่มีกระบวนการซับซ้อน ทำให้เกิดอิสระในการสร้างสรรค์อย่างมากมาย โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ

ส่วนที่ 2    การเขียนและสรุปความ
การเขียนแสดงออกถึงความเป็นปัจเจก
ภาษาเขียนเป็นการแสดงให้เห็นบุคลิก ลายมือของคนๆ หนึ่งจะถูกบันทึกไว้ในความจำ และเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์บุคคล อักษรแต่ละตัวในภาษาเขียนจะถูกเก็บไว้รวมกับในความจำของสังคมนั้นๆ และกล่อมเกลาขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอในสังคมนั้นเช่นกัน
ลายมือและการเขียนด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เป็นทั้งการแสดงออกทางเทคนิคและเป็นศิลปะ ถือเป็นระบบการจัดทำเอกสารและหัตถศิลป์ ส่วนการเขียนและสรุปความเป็นพัฒนาด้านตรรกะของการอ่าน เช่นเดียวกับการใช้ภาษาเขียนในสื่อมัลติมีเดียของโลกการสื่อสารในปัจจุบัน
นักออกแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชุดอักษร และการตีความของพวกเขาก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสาธารณชนต่อวัฒนธรรมนั้นๆ

ส่วนที่ 3    การออกแบบ
เวทีที่เปิดกว้างสำหรับการออกแบบ
จุดที่เชื่อมโยงระหว่างภาษาแม่กับภาษาต่างประเทศ ระหว่างพหุภาษากับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนนั้น เราพบว่ามีหลักการที่นำมาสื่อถึงกันได้ผ่านการออกแบบตัวอักษร ทั้งนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เกิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ ขณะที่อักษรที่ไม่ใช่ละตินกลับยังมีการใช้ในวงจำกัด
ทุกวันนี้ บริษัทและองค์กรต่างๆ เข้าใจคุณค่าของการออกแบบข้อมูลต่างๆ มากขึ้น แต่แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่อุตสาหกรรมก็ยังขาดนักออกแบบที่กล้าสร้างสรรค์ผลงานอีกมาก โดยควรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถออกแบบอินเตอร์เฟซให้การสื่อสารระหว่างคนกับเครื่อง และระหว่างคนกับคนด้วยกันนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ย้อนกลับ