Gerry Leonidas

Gerry Leonidas (*พ.ศ. 2511) เป็นอาจารย์อาวุโสด้านการออกแบบตัวอักษรที่ University of Reading ประเทศอังกฤษ โดยทำหน้าที่สอน ดูแลการสอน และบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรแลตัวพิมพ์ เขียนบทความเกี่ยวกับการออกแบบตัวพิมพ์ และมักถูกขอให้วิจารณ์งานออกแบบ เขาใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทำโครงการกับองค์กรต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้  เขาสนใจวิจัยในเรื่องแนวปฏิบัติการออกแบบตัวพิมพ์ เพื่อตอบสนองบริบทในวงกว้างขึ้น หรือในประเด็นที่เกี่ยวกับอักษร Greek เขาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตด้านการออกแบบตัวพิมพ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในแง่การสอนที่เน้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติ เขาได้พัฒนาหลักสูตรภาคฤดูร้อนด้านการออกแบบตัวพิมพ์มาเป็นเวลาห้าปีจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในปัจจุบัน ก่อนที่จะสามารถผลิตหลักสูตรใหม่ด้านการออกแบบตัวพิมพ์ที่เน้นการวิจัยและได้รับการรับรอง

เมืองรีดดิ้ง อังกฤษ
University of Reading, UK
ย้อนกลับ