ดอกรัก พยัคศรี

ดอกรัก พยัคศรี (*พ.ศ. 2521) เป็นนักวิจัยประจำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ภายหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัญฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2543 เขาศึกษาต่อสาขาจารึกศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำเร็จระดับปริญญาโทในปี 2547 โดยได้วิจัยเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง บัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและอีสาน ก่อนเข้ามาร่วมงานกับศูนย์ฯ ในลักษณะพนักงานชั่วคราวในปี 2551 เขาเคยทำงานให้กับหอสมุดแห่งชาติในปี 2547 ต่อมาร่วมงานกับ French School of Asian Studies (EFEO) ระหว่างปี 2547-2551 จากนั้นจึงเข้ามาทำงานเป็นนักวิจัยประจำให้กับศูนย์ฯ ปัจจุบันเขากำลังทำโครงการเพื่อสำรวจ ศึกษา และจัดทำอักขระท้องถิ่นทางตะวันตกของไทยให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ย้อนกลับ